ESG

Människorna

Mänskliga rättigheter är grundläggande rättigheter och friheter som tillkommer varje individ. Eftersom det är många människor som bidrar till Vingas framgång – från slutanvändare till arbetare inom vår leverantörskedja – är skyddandet av deras mänskliga rättigheter en av grundpelarna i vår ESG-plan. Dessa insatser bidrar till SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, ett av de globala mål som vårt företag stödjer. 

Vi använder vårt inflytande i vår värdekedja för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna för personer som påverkas av vår verksamhet alltid respekteras. Detta innebär att vi tittar på vår leverantörskedja, vår egen verksamhet, våra kunder samt slutanvändarna av våra produkter.

Bekanta dig med nyckelbegreppen

Mänskliga rättigheter är en inneboende rättighet som gäller alla människor och som omfattar medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Mänskliga rättigheter skyddas av internationell lag och omfattar principer som jämlikhet, värdighet, frihet och rättvisa.

Tvångsarbete avser situationer där individer pressas eller tvingas till att arbeta mot sin vilja. Dessa individer berövas vanligtvis sin frihet och sitt självbestämmande. Tvångsarbete är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och förbjudet enligt internationella normer för arbetsrätt.

Barnarbete innebär att barn utnyttjas för ekonomisk vinning eller arbete som påverkar deras utbildning, utveckling och välbefinnande. Barnarbete är en betydande kränkning av barns rättigheter och förbjudet enligt internationella konventioner.


ANSTÄNDIGT ARBETE & TILLBÖRLIG AKTSAMHET (DUE DILIGENCE)

Med anständigt arbete avses en anställning som ger rättvisa löner, säkra arbetsförhållanden, socialt skydd och möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Det omfattar rätten att arbeta i en miljö som respekterar arbetstagarnas värdighet. Detta främjas av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Att genomföra tillbörlig aktsamhet innebär att göra grundliga och proaktiva ansträngningar för att identifiera, förebygga och mildra potentiella risker eller negativa effekter av ett företags verksamhet. Det innebär att genomföra undersökningar och utvärderingar för att säkerställa att ett företags verksamhet följer juridiska, etiska och sociala normer. 

Allt fler länder inför krav på tillbörlig aktsamhet när det gäller mänskliga rättigheter.

Sociala granskningar av våra tillverkare

Våra produkter tillverkas i fabriker hos våra leverantörer och monteras av deras anställda. Det är viktigt för oss att arbetsförhållandena där våra kollektioner tillverkas uppfyller vedertagna standarder. 

Vi använder vårt inflytande för att övervaka och förbättra de sociala standarderna hos våra leverantörer. För att göra detta använder vi oss av sociala granskningsrapporter. En extern granskare besöker fabriker och testar förhållandena där mot en oberoende utvecklad standard, som BSCI eller SMETA. Rapporten från besöket delas med alla inköpare via standardsättarnas plattform. Dessa årsrapporter utgör verktyg för köparna att samarbeta kring förbättringsmål med sina leverantörer.

Den dagliga verksamheten
Innan vi inleder en affärsrelation med en leverantör ber vi dem om en godkänd social granskning. Om de inte har någon sådan, förväntas ett åtagande om att påbörja en första granskning. Det finns flera fall där vårt intresse för sociala granskningar lett till att fabrikerna för första gången har åtagit sig att genomföra en årlig revision av verksamheten.

Vi använder rapporterna från de sociala granskningarna för att utvärdera vår leverantörskedja när det kommer till mänskliga rättigheter. Vi har uppsatta mål för förbättringar. För att uppnå dessa mål samarbetar vi med leverantörerna, gör våra förväntningar på förbättring tydliga och efterfrågar deras planer för att bemöta granskarens iakttagelser. 

I våra årliga utvärderingar av nyckelleverantörer ingår deras sociala resultat över tid.

Vi erkänner sociala granskningar i enlighet med ramverken amfori BSCI, Sedex SMETA och SA8000. Samtliga dessa är oberoende utvecklade.

Vi utformar inte våra egna kriterier för sociala granskningar och vi accepterar inte heller sociala granskningar som utformats av andra företag; dessa har en tendens att undvika de stora eller komplicerade frågorna i leverantörskedjan och utförs sällan av oberoende, sakkunniga granskare. Genom att använda erkända ramverk minskar dessutom bördan för leverantörerna eftersom en granskning kan användas av alla leverantörer som är medlemmar i dessa ramverk.

Tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga rättigheter

Det pågår en hel del aktivitet på lagstiftningens området kring mer (omfattande) och bättre tillbörlig aktsamhet för ESG-ämnen. Det ställs högre förväntningar på företagen än någonsin förut. Företagen förväntas vara medvetna om riskerna gällande mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan och vidta åtgärder för att påverka.

Nedan visas några av de länder/regioner som vidtar lagstiftningsåtgärder för att säkerställa att produkter som säljs på deras marknader inte bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna någonstans i leverantörskedjan. Detta urval är mest relevant för Vingas verksamhet vid denna tidpunkt.

EU:s direktiv om tillbörlig aktsamhet vid hållbarhetsbedömningar av företag 
Med detta direktiv kommer EU att kräva att företag identifierar och vidtar åtgärder mot faktiska och potentiella effekter av sin verksamhet på miljön och på kränkningar av mänskliga rättigheter. Att genomföra tillbörlig aktsamhet på hela värdekedjan – inte bara den egna verksamheten – kommer att vara en del av detta. Detta är en omfattande lagstiftning som kommer att kräva förebyggande handlingsplaner från företagen. 

Norges lag om transparens
Eftersom vi säljer produkter i Norge är vi skyldiga att genomföra tillbörlig aktsamhet anseende mänskliga rättigheter i enlighet med OECD:s riktlinjer i hela vår leveranskedja och i våra affärsrelationer. Att kommunicera dessa aktiviteter till konsumenterna ingår också i lagen.

Amfori BSCI
Vårt aktiva medlemskap i amfori BSCI hjälper oss att genomföra denna tillbörliga aktsamhet via oberoende granskningar hos våra leverantörer. Granskningens tillförlitlighet är synlig för kunderna för varje produkt. Öppenhet är en viktig pelare i vår plan – vi kommunicerar de framsteg som gjorts för att skydda mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja på vår webbplats, i vår årliga konsekvensrapport och på begäran. 

Mänskliga rättigheter inom vår egen verksamhet

Att som företag respektera de mänskliga rättigheterna gäller i lika hög grad för arbetarna i vår leverantörskedja som för våra egna anställda. Våra medarbetares rättigheter beskrivs i vårt kollektivavtal (Unionen). Vi följer nationella lagkrav och Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) principer. Vår efterlevnad av de arbetsrättsliga kraven i FSC®-standarden och GRS granskas årligen.

Vår dekorationsanläggning – Printmasters – är koncernens enda tillverkningsanläggning. För att säkerställa att de anställdas säkerhet håller hög standard är Printmasters certifierat enligt ISO 45001 Occupational Health and Safety Management. Dessutom revideras Printmasters enligt Sedex SMETA:s revisionsramverk på årsbasis. Mänskliga rättigheter är ett viktigt fokus i denna revision, precis som i amfori BSCI:s ramverk.