Regelefterlevnad

Vinga ser till att ditt köp överensstämmer gällande regler och standarder. Skrolla ner för att ta reda på vilka regler som gäller för vårt produktsortiment, var du kan hitta den information du behöver och vad våra produktcertifieringar innebär för dig.

Bortom regelefterlevnad: säkerhet och kvalitet

Vi tar fullt ansvar för våra produkters säkerhet och kvalitet. Vi har hängivna medarbetare på vårt huvudkontor och i Shanghai som fokuserar på allmän produktkvalitet och regelefterlevnad. Deras insatser garanterar våra kunder bästa möjliga produkt. Några exempel på hur vi gör det lilla extra är följande:

Produktreglering

Vinga säkerställer att alla produkter följer gällande regler. Vårt efterlevnadssystem är skrivet enligt ISO 37301:2021 "Ledningssystem för regelefterlevnad". Vi hanterar, övervakar och förbättrar vår kvalitet och regelefterlevnad i enlighet med detta system.


Alla våra elektroniska produkter uppfyller RoHS-direktivet (Restrictions of Hazardous Substances) och följer tillämpliga riktlinjer för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC); Direktivet om radioutrustning (RED); lågspänningsdirektivet och EU:s ekodesigndirektiv (ERP). Vi bidrar också till privatkopieringsersättningen för vissa av våra elektroniska produkter.

Alla våra mat- och dryckesartiklar är livsmedelssäkra enligt nationella lagar och EU-regler. Vi följer EU:s harmoniserade rättsliga ramverk (förordning (EG) 1935/2004) för säkerheten hos material som kommer i kontakt med livsmedel.

Våra leksaker är testade enligt EU:s leksaksdirektiv EN 71 för att garantera att de mekaniska och fysiska egenskaperna är säkra (EN 71-1), att brandfarligheten är testad (EN 71-2) och att de har en säker kemisk sammansättning (EN 71-3).

Alla våra produkter med trä som omfattas av tillämpningsområdet testas mot timmerförordningen (EU) nr 995/2010, som syftar till att skydda och återställa världens skogar genom att säkerställa att inga olagliga träprodukter handlas inom EU, och som gäller för företag som för in träprodukter på den europeiska marknaden. Denna förordning kräver att vi kan visa att det trä eller den träprodukt vi säljer är laglig, vilket innebär att vi kartlägger hela leveranskedjan för sådana produkter.

Vissa produkter har CE-märkning (bokstäverna CE) som anger att produkten uppfyller vissa lagkrav kopplade till ämnen som säkerhet, hälsa och miljö. För produkter som leksaker och mätinstrument är detta obligatoriskt. CE står för Conformité Européenne och gäller för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I Storbritannien motsvaras detta av UK Conformity Assessed Mark.

Alla våra produkter är förenliga med REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Syftet med denna är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Dessutom uppfyller våra produkter kraven i POP-förordningen (EU) nr 2019/1021, som förbjuder eller begränsar användningen av organiska skadliga ämnen som är svåra att bryta ner.

Våra produkter överensstämmer också med nedanstående, i tillämpliga fall:

 • Allmän produktsäkerhet 2001/95/EG
 • Batteridirektivet 2006/66 / EG
 • CLP-förordningen (EG) nr. 1272/2008
 • Medicinsk service 2017/745 EU
 • Mätinstrument 2014/32 EU

Avfallshantering: bortskaffande och återvinning

Inom ramen för systemet för utökat producentansvar är vissa redovisningar av avfall obligatoriska enligt lag. Vinga redovisar följande:

- batterier

- elavfall, eller avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

- förpackningar

Symboler på produkter och förpackningar

Logotyperna nedan hänvisar till alternativ för bortskaffande och återvinning av produkter och förpackningar. Våra kunder och slutanvändarna av våra produkter kan göra mycket när det gäller slutet för våra produkters livslängd. Vi hjälper dem att göra ett ansvarsfullt val genom att märka våra produkter och förpackningar.

Triman-logotyp och sorteringsinformation

Triman-logotypen är ett resultat av det franska dekretet nr 2014-15733. På den franska marknaden är det en obligatorisk, enhetlig skyltning för uttjänta produkter. Denna symbol talar om för konsumenter i Frankrike att de bör återvinna produkten i fråga.
 

Vinga har integrerat Triman-logotypen och tillhörande sorteringsinformation på våra produkter och förpackningar.

Gröna punkten

Gröna punkten är ett världsomspännande skyddat varumärke som finansierar insamling, sortering och återvinning av använda förpackningar.


På förpackningar innebär Gröna punkten att ett ekonomiskt bidrag har betalats till en kvalificerad nationell organisation för återvinning av förpackningar som inrättats i enlighet med de principer som definieras i det europeiska direktivet 94/62 om förpackningar och förpackningsavfall och respektive nationell lagstiftning.

Möbiusbandet

Den här symbolen visar att ett föremål kan återvinnas.

Ibland har symbolen en procentsats i mitten som anger hur stor del av varan som är tillverkad av återvunnet material.
 


Aware™

Aware™ använder ett fysiskt spårämne (keramik) för att verifiera och spåra återvunnet material. Föremål kan skannas för att identifiera förekomsten av spårämnet. Med hjälp av blockkedjeteknik registreras det återvunna materialets resa och skanningsdata och görs tillgängliga för kunder och slutanvändare.

 • Aware™ utvärderar textilprodukternas miljömässiga och sociala påverkan under hela deras livscykel, från råvaruproduktion till tillverkning och distribution.
 • Aware™ uppmuntrar till transparent kommunikation om textilprodukters hållbarhet, vilket ger konsumenterna tydlig information så att de kan göra välgrundade val. 
 • Aware™ främjar kontinuerlig förbättring av hållbarhetspraxis genom att sätta upp riktmärken och uppmuntra företag att uppfylla och överträffa dem över tid.
 • The Aware™ certifieringen är globalt erkänd och bidrar till att standardisera hållbarhetsarbetet inom hela textilindustrin och driva på ett utbrett införande av mer ansvarsfulla metoder.

Forest Stewardship Council®

FSC®-certifiering av skogsbruk bekräftar att skogen sköts på ett sätt som bevarar den biologiska mångfalden och gynnar lokalbefolkningens och arbetarnas liv, samtidigt som den ekonomiska lönsamheten upprätthålls. FSC®-certifierade skogar har förtjänat sitt rykte för miljömässig trovärdighet, skydd, hälsosamt skogsbruk, socialt engagemang och förebyggande av olaglig skogsplantering. Det är därför vi använder FSC®-certifierat trä, bambu, papper och kork i våra FSC®-certifierade produkter.

 • FSC® sätter strikta standarder för hållbar skogsförvaltning.
 • Det säkerställer en spårbar ansvarskedja, från certifierade skogar till slutprodukten.
 • FSC® -certifieringen omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier.
 • FSC®- certifiering är globalt erkänd och efterfrågad för ansvarsfulla inköp av skogsprodukter.

FSC-certifikatkod: NC-COC-072698
FSC-licenskod: FSC-C187385

Global standard för återvunnet material (GRS) 

Global Recycled Standard (GRS) är en internationell, frivillig, fullständig produktstandard som ställer krav på tredjepartscertifiering av återvunnen råvara, spårbarhetskedja, sociala och miljömässiga metoder samt kemikalierestriktioner. Det primära målet med GRS är att öka användningen av återvunnet material i produkter och minska de skadliga sociala, miljömässiga och kemiska effekterna av produktionen. 

 • Materialen verifieras för att uppfylla ISO-definitionen av "återvunnet". Både för- och efterkonsumtionsmaterial godtas.    
 • GRS-anläggningar måste uppfylla strikta sociala och miljömässiga krav. Kemikalier som kan vara skadliga får inte användas i GRS-produkter. 
 • Certifieringen säkerställer att det återvunna materialets identitet bibehålls: från återvinningsföretaget till slutprodukten. 
 • Ett professionellt tredjepartscertifieringsorgan granskar varje steg i leveranskedjan. 
 • Produkter som uppfyller alla krav kan märkas med GRS-logotypen. 
 • GRS hanteras med hjälp av återvinnare, leverantörer, varumärken och återförsäljare från hela världen.

GRS licenskod: CB-CUC-1162221


Standard för återvinningspåståenden (RCS)

Recycled Claim Standard (RCS) är en internationell, frivillig standard som ställer krav på tredjepartscertifiering av återvunnen råvara och spårbarhetskedja. Det primära målet med RCS är att öka användningen av återvunna material. 

 • Materialen verifieras för att uppfylla ISO-definitionen av "återvunnet". Både för- och efterkonsumtionsmaterial godtas.   
 • Certifieringen säkerställer att det återvunna materialets identitet bibehålls: från återvinningsföretaget till slutprodukten. 
 • Ett professionellt tredjepartscertifieringsorgan granskar varje steg i leveranskedjan. 
 • Produkter som uppfyller alla krav kan märkas med RCS-logotypen. 
 • RCS hanteras med hjälp av återvinnare, leverantörer, varumärken och återförsäljare från alla delar av världen.

RCS licenskod: CB-CUC-1162221

Standard för organiskt innehåll (OCS) 

Organic Content Standard (OCS) är en internationell, frivillig standard som fastställer krav för tredjepartscertifiering av certifierade ekologiska råvaror och spårbarhet. Det primära målet med OCS är att öka den ekologiska jordbruksproduktionen. 

 

 • Endast material från certifierade ekologiska gårdar (enligt någon av IFOAM:s Family of Standards) accepteras i OCS.    
 • Certifiering säkerställer att identiteten på det ekologiska innehållet bibehålls: från gården till slutprodukten. 
 • Ett professionellt tredjepartscertifieringsorgan granskar varje steg i leveranskedjan. 
 • Produkter som uppfyller alla krav får märkas med OCS-logotypen. 
 • OCS hanteras med hjälp av producenter, leverantörer, varumärken och återförsäljare från alla delar av världen. 

OEKO-TEX® STANDARD 100

OEKO-TEX® STANDARD 100 är en märkning för textilier som testats för skadliga ämnen. Den sätter riktmärket för textilsäkerhet, från garn till färdig produkt. Varje artikel som bär STANDARD 100-märket är certifierad som godkänd i säkerhetstester för förekomst av skadliga ämnen.

 • Den certifierade artikeln är ofarlig för människors hälsa.
 • Varje tråd, knapp och tillbehör har testats mot en lista med över 1 000 skadliga ämnen. 
 • Ju intensivare hudkontakt, desto strängare humanekologiska krav och laboratorietester.
 • Vi använder globalt standardiserade testkriterier. 
 • Certifieringen uppfyller internationella krav och föreskrifter.
 • Vi ser över våra gränsvärden för skadliga ämnen minst en gång per år.

Som en allmän regel kommer certifierade produkter att vara fysiskt märkta med den fullständiga OEKO-TEX® STANDARD 100-etiketten som innehåller nödvändig information för slutanvändare. Vinga-certifierade produkter har ett undantag från regeln att varje artikel måste ha en fysisk etikett. Detta beror på att vi i första hand säljer produkter som ska dekoreras och inte kan garantera att produkten kommer att dekoreras med en OEKO-TEX® STANDARD 100-certifierad metod.