ESG

Planeten

I en värld där varje val vi gör lämnar ett bestående avtryck på miljön har behovet av medvetna beslut aldrig varit större. På denna sida kan du läsa mer om Vingas initiativ för att minska koldioxidavtryck, våra livscykelanalyser och vårt stöd till Naturskyddsföreningen.

Koldioxidavtryck

För oss på Vinga är det högsta prioritet att hantera vårt koldioxidavtryck. Vi har kartlagt vår företags påverkan sedan 2019, och från och med 2023 är vi helt transparenta med våra CO2-utsläpp. På vår webbplats visas tydligt koldioxidavtrycket för varje produkt*. Detta avtryck beräknas genom livscykelanalyser (LCA). Att visa koldioxidavtrycket var vårt första steg mot att erbjuda kunder möjligheten att välja produkter med lägre miljöpåverkan.
*Observera att inte alla produkter på våra gåvokort visar detta.


VAD ÄR EN LCA?

En livscykelanalys (eller LCA) är en beräkning av en produkts påverkan under dess livstid. Den här metoden används oftast för beräkningar av CO2-avtryck. En produkts liv består av flera livscykelfaser, t.ex. råvaror, produktion, förpackning, transport, förbrukning och livscykelns slutskede/skrotning.

VAD ÄR DÅ EN "LIVSCYKEL"?

Under alla dessa faser används el och/eller bränsle på ett eller annat sätt, vilket orsakar koldioxidutsläpp. Tänk på maskiner som utvinner råmaterial, fabriker som använder el för att tillverka maskiner, fartyg som använder bränsle för att transportera varor, el som används av konsumenter för att få produkten att fungera och utsläpp som genereras i återvinnings- eller förbränningsanläggningar för uttjänta produkter. Tillsammans utgör mängden CO2 som genereras vid produktion, frakt, användning och återvinning av en produkt dess koldioxidavtryck.

Alla Vinga-produkter har sitt eget avtryck. Storleken på detta avtryck beror på:

- Materialet som produkten är tillverkad av och ifall detta återvinns

- Vilket transportsätt som använts

- Typ av förpackning

- Om användningen kräver elektricitet

- Den förväntade längden på användningen av produkten

OMFATTNING (SCOPE)

Omfattningen (scope) är mycket viktig när man arbetar med LCA, särskilt när man jämför LCA-data mellan produkter (eller till och med mellan företag). Omfattningen syftar på de gränser du kan sätta inom hela produktens livscykel. De vanligaste exemplen är:

- ''Från vaggan till grinden'': från råmaterial till fabriksgrinden.

- ''Från vaggan till graven'': från råmaterial till att produkten bortskaffas genom förbränning eller deponi. 

- ''Från vaggan till vaggan'': från råmaterial till återvinning av en produkt, där den återgår till ett basmaterial som kan utgöra "råmaterialet" för en ny produkt.

Vi vill erbjuda en så korrekt omfattning som möjligt för vår LCA med tanke på den information och de verktyg vi har till vårt förfogande. Vingas LCA är "vaggan till graven", vilket kan jämföras med "vaggan till vaggan", som förutsätter att produkten återvinns efter användning. Att vi har valt "vaggan till graven" beror på att vi, trots att vi vet att våra material är återvinningsbara, inte kan garantera att återvinning erbjuds för vår produkt eller att det land där den kasseras har tillräckliga återvinningsmöjligheter. Ett material kan mycket väl vara återvinningsbart, men om ett land inte erbjuder denna tjänst kommer det att slängas utan att återvinnas.

Vi använder ett licensierat beräkningsverktyg som utvecklats i samarbete med EcoAct. Metoden för LCA baseras på ISO14067 och verifieras av Bureau Veritas, en oberoende tredjeparts revisions- och certifieringsbyrå. Att använda ett licensierat verktyg innebär också att eventuella justeringar av data eller beräkningsmetod måste göras i samordning med EcoAct.

 


Visualisering av produkters CO2-avtryck

En produkts CO2-avtryck kan verka som en abstrakt siffra. En powerbank med ett koldioxidavtryck på 2,27 kg CO2eq (CO2-ekvivalent) eller en weekendbag med ett avtryck på 5,69 kg CO2eq; vad innebär det rent konkret? Vi har gjort några jämförelser här för att hjälpa dig i din beslutsprocess - men de är inte avsedda för en formell redovisning. Det är uppskattningar och alla siffror är avrundade.

För att läsa mer om källan till denna information och utsläpp av växthusgaser (GHG) i allmänhet, besök https://www.epa.gov/ghgemissions

Ökat antal produkter med spårbarhetscertifiering

Certifiering och tillhörande påståenden är ett utmärkt sätt att uppmuntra till medvetna inköp. Dessa certifieringar representerar bättre och mer ansvarsfulla sociala och miljömässiga förhållanden i leverantörskedjorna. De är vår kompass till verkligt positiva förändringar, något som ligger oss varmt om hjärtat. Så låt oss dyka ner i detta!

Ökad efterfrågan på ansvarsfulla material
När konsumenter eller företag köper certifierade varor ökar efterfrågan på ansvarsfulla material jämfört med de traditionella alternativen. På så sätt kanaliseras mer pengar till ansvarsfulla leverantörskedjor som bearbetar material med lägre påverkan, snarare än till leverantörskedjor som tar mindre eller ingen hänsyn till ESG-frågor som ansvarsfulla inköp, kemikalieanvändning eller mänskliga rättigheter.

Socio-miljömässiga förhållanden i leverantörskedjan
Även om våra ESG-certifieringar fokuserar på material ställer GRS och FSC® ytterligare krav relaterade till arbetsförhållanden. GRS-certifierade organisationer granskas också med avseende på sociala och miljömässiga hanteringskrav och kemikalierestriktioner. FSC® kräver att alla certifierade organisationer upprätthåller FSC® Core Labour Requirements, som baseras på principerna i Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner.

Observera att (1) producenter ofta är certifierade enligt flera standarder och (2) Vinga driver ett särskilt spår för efterlevnad av social granskning hos våra leverantörer (BSCI, Smeta, SA8000). På det här viset hanterar till exempel producenter med en RCS-certifiering även sociala frågor, även om detta inte krävs enligt den standarden.


Spårbarhet och ansvarsskyldighet
På Vinga lägger vi stor vikt vid transparens. Vi är fast övertygade om att det är en förutsättning för att skapa ett genuint engagemang mellan oss och våra kunder i ESG-frågor. Detta synsätt driver oss inte bara mot våra strategiska mål, utan understryker också vårt engagemang för ansvarsskyldighet. När det gäller certifieringar är spårbarhet av yttersta vikt, vilket signalerar tydlig transparens i hela vår leveranskedja. För var och en av våra certifierade produkter har vi en omfattande förståelse för dess resa genom hela leveranskedjan. 


Ambitioner för koldioxidutsläpp

Vi lägger stor vikt vid vår ambition att sänka koldioxidutsläppen i vår värdekedja. Detta omfattar såväl våra leverantörer som våra kunder. Vi kommer att starta i vår absoluta närhet och försöka minska utsläppen i vår egen verksamhet (Scope 1 och 2, enligt GHG-protokollet). För Scope 1 och 2 strävar vi efter att ligga i linje med Science Based Targets Initiative (SBTi) och minska våra utsläpp med 40 % jämfört med 2022. 

  • Till 2030 ska vi minska våra Scope 1- och Scope 2-utsläpp med 40% jämfört med basåret 2022.
  • Till 2030 ska vi uppnå en klimatneutral affärsverksamhet.
  • År 2050 ska vi uppnå en verksamhet med netto-nollutsläpp.

Scope 1
Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor, t.ex. tjänste- och leasingbilar.

Scope 2
Indirekta utsläpp från produktion av inköpt el, värme och kyla, till exempel det som krävs för att driva vårt kontor och vår dekoreringsanläggning.

Scope 3
Alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja och som inte redan ingår i Scope 2. Detta inkluderar tillverkningen av våra produkter.

 

Så hur ska vi lyckas med dessa ambitioner, undrar du?
Förändringar i produktportföljen spelar en stor roll när det gäller att nå våra mål. Det är i produktutvecklingsprocessen som vi kan åstadkomma de mest positiva förändringarna. Till exempel har användning av återvunnet material en lägre negativ påverkan än användningen av nya råmaterial, medan produktion i Europa minskar avtrycket från transportfasen. 

Också våra kunder kan spela en viktig roll när det gäller att minska de absoluta utsläppen. Genom att ge kunderna CO2-avtrycken för alla produkter - deras livscykelanalys (LCA) - ger vi dem möjlighet att bidra till att sänka vårt (kollektiva) koldioxidavtryck. 

På koncernnivå har vi satt upp följande mål för att minska påverkan från våra produkter:

 

Svenska Naturskyddsföreningen

Vi på Vinga är stolta bidragsgivare till Svenska Naturskyddsföreningen - Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi stödjer Naturskyddsföreningen för att vi tror på deras vision om en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Naturskyddsföreningen arbetar för att skapa engagemang och kunskap om natur, miljö och hälsa samt verkar för att skydda och vårda vår natur. Genom att stödja deras arbete blir vi en del av lösningen på en av vår tids största utmaningar - att trygga vår planet för kommande generationer.