Riktning

 

På vår ESG-resa har vi skärpt vårt fokus på initiativ som syftar till lägre koldioxidutsläpp, förbättringar i leverantörskedjan och en transparent kommunikation. I linje med de viktigaste globala målen för hållbar utveckling (SDG) har vi åtagit oss att verka för en miljömässig och social förändring.

Planeten, människorna, styrningen: Kartläggning av vår ESG-resa

Under 2022 förfinade vi våra ESG-mål som en del av vår resa mot 2030, en process som kan liknas vid att effektivisera våra prioriteringar och bestämma vad som ska komma först. Vi är medvetna om den långtgående påverkan som vår verksamhet har och har därför identifierat några viktiga fokusområden:

- Erbjuda gåvor med lägre påverkan

- Förbättrade ESG-förhållanden i leverantörskedjan

- Tydlig och transparent kommunikation

Att koppla vår dagliga verksamhet till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) ligger i linje med våra ambitioner att verka drivande för en positiv förändring. Vi anser att SDG 12 och 13 är viktiga för vår verksamhet, då det är här vi kan påverka såväl miljömässiga som sociala frågor. Alla våra större projekt och aktiviteter kommer att syfta till att bidra positivt till dessa mål.

Dessa viktiga mål stöds av SDG 8, 9 och 15. Genom att engagera våra medarbetare, investera i innovation och verka stödjande i förbättrandet av livsmiljöer runt om i världen strävar vi efter att ytterligare öka vår positiva påverkan.

Årsredovisningen

Uppdatering: vårt basår för minskning av koldioxidutsläpp anges som 2021 i årsredovisningen. I augusti 2023 ändrade vi basåret till 2022 för en mer rättvisande målsättning.

Ladda ner rapporten

Detta är den årliga påverkansrapporten för vår koncern, XD Connects.