ESG

Printmasters

Vingas ESG-plan omfattar alla ägarbolagets enheter. En viktig länk i denna kedja är vår dekorationsanläggning i Rumänien – Printmasters. I anslutning till vårt lager finns en stor verksamhet som omfattar maskiner, material som tryckfärg och förpackningar samt många (många) kollegor. 

Printmasters har naturligtvis andra fokusområden än kontorsmiljöer, som vi på huvudkontoret har. Sådant som tryckteknikens påverkan på arbetarna och miljön, eller bästa praxis för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, är betydligt mer relevant. 

På Printmasters tas ett flertal ESG-initiativ för att bidra till ESG-planen. Här är några av de viktigaste:

Installation av solpaneler

Solpaneler har installerats på anläggningens tak, totalt 1 072 solpaneler med en maxkapacitet på 419 kWh. Denna förnybara energi täcker redan elbehovet för dekoreringsmaskinerna! I framtiden kommer 30 % av energibehovet att tillgodoses på detta sätt.

Minskad vattenanvändning

Under 2022 uppgick vattenförbrukningen på Printmasters till 45 % av fjolårets konsumtion. Hur kan det komma sig? Låt oss ge ett exempel från en traditionellt vattenintensiv teknik: vi återvinner använda tryckdukar istället för att tvätta dem så att de kan återanvändas. 

Ansvarsfulla inköp av tryckfärger

Med tanke på arbetar-, slutanvändar- och miljösäkerhet uppfyller alla tryckfärger de strikta kraven i OEKO-TEX® STANDARD 100, GRS och - naturligtvis - REACH SVHC.

Avfallshantering

För att minska det avfall som av EU klassas som "farligt gods" används återanvändbara våtservetter för att rengöra artiklarna före dekorering. Tampo-tryckmaskinerna är dessutom utrustade med en "eko-mugg" för att minska avfallet av farligt gods och reducera de anställdas exponering för kemikalier.

Påverkan från dekorering

Även om den påverkan som uppstår när man dekorerar en artikel är förhållandevis liten jämfört med att producera en artikel, bidrar det ändå till att göra ett ansvarsfullt val. Vi beaktar nedanstående påverkan när det gäller dekorering av våra artiklar. Printmasters följer upp hur nyckeltalen utvecklas på nedanstående områden. Deras ISO-revisioner (se ovan) täcker också flertalet av dessa områden. På så vis håller vi koll på vår påverkan på alla nivåer inom organisationen.

Koldioxidavtryck
Energi som används för att driva själva anläggningen (uppvärmning, nedkylning, belysning etc.) och maskinerna bidrar till vårt / en produkts koldioxidavtryck. Detta avtryck ingår i vår årliga utsläppsrapport! Du hittar den i vårt Bibliotek. Läs om vårt solpanelsprojekt ovan, som bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck!

Vattenanvändning
Vissa trycktekniker kräver vatten för att rengöra eller tvätta föremål eller använda maskindelar.

Kemikalier som används
De flesta (om inte alla) tryckfärger innehåller kemikalier. Kemikalier kan vara skadliga för miljön om de inte omhändertas på rätt sätt. Dessutom kan det vara skadligt för människors hälsa att begagna sig av trycktekniker som använder mycket kemikalier. Det är därför viktigt att se till att personalen har tillgång till rätt personlig skyddsutrustning och att de alltid har den på sig!

Avfall
På Printmasters sorteras avfallet och behandlas på lämpligt sätt; där det är möjligt återvinns avfallet. En annan viktig aspekt är att skilja på "vanligt" avfall och avfall som klassas som "farligt gods". Som en del av ISO 14001-certifieringen har Printmasters årliga mål för minskning av denna typ av avfall.

Arbetsvillkor
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen övervakas via ISO 45001-certifieringen. För extra vaksamhet och för att upprätthålla bästa praxis granskas Printmasters också enligt Sedex SMETA:s ramverk en gång om året. De kemikalier som arbetstagarna kan utsättas för har redan nämnts, men bullernivåer och luftkvalitet (damm eller partiklar från bläck) är också viktiga att hålla koll på.   

Dekorering av certifierade produkter

Vinga har licens för att sälja GRS-, RCS-, OCS-, FSC- och OEKO-TEX® STANDARD 100-certifierade produkter. För att dessa ska fortsätta att uppfylla sina respektive certifieringar efter att ha dekorerats är även Printmasters licensierade och certifierade enligt dessa standarder. Att låta dekorera de certifierade produkterna av Printmasters garanterar att värdena i respektive certifiering kvarstår och att slutanvändarna får en fullt certifierad produkt. För vad är det värt att ha OEKO-TEX® STANDARD 100 på en t-shirt om den är tryckt med skadliga kemikalier?

GRS-certifierade produkter

Global Recycled Standard ställer krav på de kemikalier som används vid tillverkningen av en GRS-certifierad produkt. Detta gäller även för dekoration av föremål. Vi erbjuder endast godkända tekniker för våra GRS-certifierade artiklar. Dessutom innefattar GRS en lägstastandard avseende arbetsvillkor som anläggningen måste uppfylla. 

RCS- & OCS-certifierade produkter

Recycled Claim Standard och Organic Content Standard avser återvunnet respektive organiskt material. Dessa standarder inbegriper inga kemiska specifikationer och ställer heller inga minimikrav avseende arbetsvillkor. De kan i stor utsträckning tillämpas på våra produkter och dekorationstekniker.

Forest Stewardship Council®

Printmasters är FSC®-certifierat, vilket innebär att vi kan dekorera FSC-artiklar och använda FSC-certifierat förpackningsmaterial, som för MyGiftbox. FSC ställer också arbetsrättsliga krav på certifierade organisationer. 

OEKO-TEX® STANDARD 100

Våra OEKO-TEX® STANDARD 100-produkter är certifierade såväl odekorerade som när de dekoreras av Printmasters. Tryckteknikerna har testats av det auktoriserade laboratoriet för att överensstämma med standarden. Också broderierna är förenliga med standarden.

Säkerhet som högsta prioritet

Dekoreringens natur – användning av maskiner, av bläck med kemikalier, lagermiljön – gör att hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är primärt när det kommer till ESG på Printmasters. För att garantera att personalen kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt används en kombination av utbildning, kontroll och extern revision. 

All nyanställd personal på Printmasters genomgår en omfattande säkerhetsutbildning. För att vara säkra på att alla säkerhetsåtgärder uppfyller högsta rekommenderade standard granskas Printmasters årligen enligt ISO 45001 och Sedex SMETA:s ramverk. Vid en SMETA-revision beaktas även arbetsvillkor, miljöfrågor och affärsetik.

Vill du ha mer information om Printmasters senaste SMETA-revisionsrapport? Läs den här!